مقام روس: مسکو و تهران مخالف سوءاستفاده غرب از حقوق بشر هستند