تشکیل یک «حزب سالم» یک فعل خیر جمعی بزرگ و ارزشمند است