قطع برق بیش از 1.8 میلیون خانه و مرکز تجاری در آمریکا به خاطر تندباد «متئو»