جایزه ویژه ذوب آهن اصفهان برای رستم و سهراب طلایی المپیک