تقلای جمهوری خواهان برای جلوگیری ازشکست درانتخابات پس ازافتضاح ترامپ