یک راهکار برای روشن شدن موتور محرک پروژه های عمرانی