آمریکا به قیمت از دست رفتن میراث اوباما از سایه ایران خارج شود/ تاثیر برجام در مذاکرات سوریه