دستیار ویژه رئیس جمهوری: رعایت حقوق شهروندی آسیب شناسی می شود