ترامپ هر روز بدتر از دیروز/ زمزمه جایگزینی «پنس» به جای آقای خاص