مقام روس:درگیری مستقیم با آمریکا در دستور کار ما نیست