استفاده از کمک‌های بروکسل برای بازگشت پناهجویان افغان از اروپا