ابراز نگرانی نهادهای جامعه مدنی از دخالت دولت افغانستان در «کمیته گزینش»