گسترش همکاری‌های سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با منطقه ربع رشیدی