اجرای طرح جامع غربالگری و درمان سرطان‌های پستان در اهواز