تکرار بمباران صنعا، سرخط روزنامه های روسیه/ 18 مهر ماه