جنبش فلسطینی الصابرین جنایت اخیر عربستان در صنعا را محکوم کرد