علم الهدی: بی‌حجابی قابل تحمل نیست / فساد در حال توسعه نیست