عزم جدی دولت برای توسعه میادین نفتی با انعقاد نخستین قرارداد با شرکتی داخلی/ استفاده از ظرفیت میادین مشترک اصلی ترین چالش