مدیران به بحث پدافند غیرعامل در جامعه توجه ویژه ای داشته باشند