پرونده صدور اسناد مالکیت در این شهرستان به زودی بسته می شود