افزایش قیمت بنزین درشرایط کنونی توجیهی ندارد/ کمیسیون انرژی مجلس هرگونه افزایش قیمت را پیگیری می کند