ورود ارتش پاکستان به هنگو و پاراچنار/ مرز افغانستان تا عاشورا بسته است