مجلس باید با شجاعت به افکار عمومی درباره حقوق‌های غیرقانونی پاسخ دهد