میزبانی بورس انرژی از عرضه محموله 20 هزار تنی گازوییل/ صف نشینی عراق،افغانستان و پاکستان در تالار سبز