رأی الیوم: عربستان هیچ توجیه اخلاقی برای بمباران صنعا وجود ندارد