از جنایت قانا و حلبچه تا فاجعه صنعا / جلادان همچنان جولان می‌دهند/ روح صدام و پرز در کالبد ملک‌سلمان