تصویب دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری‌ و ‎نظارت بر کانون‌های‌ هماهنگی