فقط ۱۹۷ واحد تولید تهران تسهیلات جدید دولت را دریافت کردند