استاندار: از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی های پاک حمایت می کنیم