میزان خاموشی برق باید کاهش یابد/حساسیت‌های برق مورد توجه قرار نگرفته