نیچروان بارزانی: عملیات موصل بیشتر سیاسی است تا نظامی