پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد ریال سود و تسویه انواع اوراق به سرمایه گذاران