برخی می‌گویند این حقوق‌هایی که گرفتیم طبق مقررات بوده، غلط کردید طبق مقررات بوده