عملیات موصل طی روزهای آینده آغاز می شود/ حضور نیروی خارجی را نمی پذیریم