آغاز بزرگترین مسابقات قرآنی از ۲۵ مهرماه/رقابت ۷۵۰ نخبه قرآنی در این دوره مسابقات