بهره‌مندی 15 هزار زائر پاکستانی از خدمات بهداشتی و درمانی