فرمانده سپاه همدان:چرا بازار همدان باید شاهد نزول و احتکار باشد؟