عابدینی: شرایط برای برگزاری بازی ایران و کره طبیعی نیست