ارسال 7 میلیون و 45 هزار کالای مرسوله در 6 ماهه اول سال در آذربایجان غربی