اگر دولت کمک نکند، حتی یک درخت گردو در کرمان نمی‌ماند