تحلیلگران امور امنیتی: داعش بیش از یک چهارم اراضی خود را در عراق و سوریه از دست داده است