حضور فرمانده ارتش پاکستان در نزدیک ترین نقطه به مرز کشمیر