پیشرفت 70 درصدی پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار