اگر قرار است یارانه ها مادام العمر پرداخت شود؛ متناسب با تورم افزایش یابد