بمباران صنعاء بیانگر نقش مخرب عربستان در جهان عرب است