آئین های عزاداری هفتمین روز ماه محرم کابل در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد