عامل عملیات قهرمانانه امروز صبح یک اسیر فلسطینی آزاد شده بود