خطر شیوع بیماری های غیرواگیر در کشور را باید جدی گرفت