موضع گیری های سیاسی اعتماد مردم را به نظام سلب می کند