98 درصد آسانسورهای مراکز دولتی فاقد استاندارد هستند/ در نصب آسانسور رتبه چهارم دنیا را داریم